Ošetřovatelská péče v psychiatrii


Centrum péče o zdraví při Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice

ve spolupráci s Nemocnicí Pardubického kraje, a.s., Psychiatrickou nemocnicí Havlíčkůvě Brodě a se spolkem Péče o duševní zdraví, z. s. pořádá

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii

 

CÍL SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

VSTUPNÍ PODMÍNKY

 1. získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.“).
 2. účastník vzdělávání musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání stanovenou § 56 odst. 6 zákona č. 96/2004 Sb.
 3. maximální počet účastníků pro otevření specializačního vzdělávacího programu je 15.

UČEBNÍ PLÁN

Vzdělávací program respektuje podmínky stanovené v zákoně č. 96/2004 Sb. a Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. Obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky.

V průběhu vzdělávacího programu musí student absolvovat povinný počet hodin teoretického a praktického vyučování v jednotlivých modulech. Do celkového počtu hodin lze započíst nejvýše 15 % omluvené absence, jak je uvedeno v §61 zákona 96/2004 Sb.

Vzdělávací program zahrnuje modul základní a tři moduly odborné se stanoveným počtem kreditů, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání formou zápočtu. Student musí absolvovat povinnou odbornou praxi a splnit požadovaný počet výkonů, který je nepodstupitelným minimem.

Specializační vzdělávání je organizováno kombinovanou formou studia. Teoretická výuka probíhá na FZS UPa, praktická výuka v Nemocnici Pardubického kraje, a.s., Pardubické a Svitavské nemocnici na Psychiatrickém oddělení, dále na dětském oddělení Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod a ve spolku Péče o duševní zdraví, z. s.

Kód

Název Rozsah Počet kreditů
ZM Organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče 1 týden T – 40 hodin 20 (á 4 kredity/den)
OM 1 Specializovaná ošetřovatelská péče v psychiatrii

3 týdny T – 120 hodin

4 týdny P – 160 hodin

60 (á 4 kredity/den)

20 (á 1 kredit/den)

  Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení 1 týden PAZ – 40 hodin 15 (á 3 kredity/den)
OM 2 Specializovaná ošetřovatelská péče v gerontopsychiatrii

1 týden T – 40 hodin

1 týden P – 40 hodin

20 (á 4 kredity/den)

5 (á 1 kredit/den)

OM 3 Specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

1 týden T – 40 hodin

1 týden P – 40 hodin

20 (á 4 kredity/den)

5 (á 1 kredit/den)

  Odborná praxe na pracovišti akreditovaného zařízení poskytující péči v dětské psychiatrii 1 týden PAZ - 40 hodin 15 (á 3 kredity/den)
   

T – teorie ∑ 240

P – praxe ∑ 240

PAZ ∑ 80 hodin

 
    Celkem 560 hodin Celkem 180 kreditů

Vysvětlivky: ZM základní modul, OM odborný modul, T teorie, P praxe, PAZ praxe na pracovišti akreditovaného zařízení

Rozvrh základního modulu je naplánován do 4 termínů

7. 11., 21. 11., 3. 12. a 7. 1. vždy v čase 8,00 - 16,40 hod.

 

PROFESNÍ KOMPETENCE, PRO KTERÉ ABSOLVENT/KA ZÍSKÁ SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOST

Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je připravena:

 • podílet se na kontinuálním zvyšování kvality a bezpečnosti ošetřovatelské péče;
 • koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti ošetřovatelské péče o pacienty s duševní poruchou;
 • edukovat pacienty s duševní poruchou, případně blízké osoby ve specializovaných ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály;
 • sledovat a vyhodnocovat stav pacientů s duševní poruchou z hlediska možnosti vzniku komplikací, náhlých příhod a podílet se na jejich řešení;
 • plánovat a zajišťovat specializovanou i vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči u pacientů s duševní poruchou;
 • identifikovat faktory ovlivňující kvalitu života pacientů;
 • edukovat pečující osoby v zajištění péče o pacienty s duševní poruchou;
 • provádět průzkumná šetření za účelem identifikace oblastí pro zlepšení kvality poskytované ošetřovatelské péče;
 • podílet se a vést teoretickou i praktickou výuku účastníků specializačního vzdělávání v oboru „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“;
 • provádět poradenskou činnost zaměřenou na problematiku ošetřování pacientů s duševní poruchou.

CENA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Teoretická výuka: 18.000 Kč

Platbu zasílejte na:

číslo účtu: 37030561/0100

VS = 790004

SS = Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR.

Praktická výuka: cenu za praktickou výuku určuje pracoviště, na kterém student/ka plní praxi.

PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU

Kurz právě probíhá a není možné se přihlásit.

Přihlášku zašlete společně s doklady na adresu: Centrum péče o zdraví, Fakulta zdravotnických studií, Průmyslová 395, 532 10 Pardubice do 20. 10. 2019.

 • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru,
 • aktivní zaměstnanecký poměr v příslušném oboru.

 

 

 

Datum a čas: 
Thursday, 7. November 2019 - 8:00
Lektoři: 

Odborný garant: MUDr. Petr Hejzlar