Specifika práce v komunitní psychiatrické péči

....připravujeme pro Vás


Centrum péče o zdraví při Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice
ve spolupráci se spolem Péče o duševní zdraví, z. s.  pořádá vzdělávací kurz certifikovaný MZ ČR

Specifika práce v komunitní psychiatrické péči

CÍLOVÁ SKUPINA

Certifikovaný kurz Specifika práce v komunitní psychiatrické péči je určen všeobecným sestrám a sestrám se specializovanou způsobilostí pro výkon povolání sestra pro péči v psychiatrii (obor Ošetřovatelská péče v psychiatrii) a které jsou způsobilé k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tento kurz je součásti celoživotního vzdělávání.

CÍL CERTIFIKOVANÉHO KURZU

Cílem vzdělávání v certifikovaném kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti v ošetřovatelské komunitní psychiatrické péči. Cílem je odborná příprava absolventů specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii na práci v komunitní psychiatrické péči.

PODMÍNKY PŘIJETÍ

  • odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry,
  • specializovaná způsobilost pro výkon povolání Sestra pro péči v psychiatrii (obor Ošetřovatelská péče v psychiatrii),

ČINNOSTI, K NIMŽ ABSOLVENT ZÍSKÁ ZVLÁŠTNÍ ODBORNOU ZPŮSOBILOST

  • krizové plánování zaměřené na člověka;
  • podpora zotavení (recovery) též při duálních diagnózách;
  • podpora při rozhodování v oblasti zdravotní sebepéče včetně medikace;
  • síťování formálních a neformálních zdrojů v komunitě z pozice participace, partnerství a začlenění;
  • motivování vztahem a rehabilitace komunikací v pracovním spojenectví v přirozeném prostředí, vytváření kruhů podpory a sítí spolupráce;
  • řízení multidisciplinárního týmu s důrazem na participaci, partnerství a začlenění;
  • cílené rozvíjení sebe, oboru a týmu ve směru partnerství, spolupráce, respektu, angažovanosti a otevřenosti ke změně.

Úspěšní absolventi kurzu obdrží Certifikát MZČR o absolvování studia. Certifikát je platný v rámci celé České republiky.

ROZSAH KURZU

Celkový rozsah certifikovaného kurzu je 252 hodin, tj. 134 hodin teorie, 25 hodin samostudium, 80 hodin praxe a 13 hodin praktická zkouška.

Celková délka vzdělávacího programu je nejméně 6 měsíců.

HARMONOGRAM STUDIA

Teoretická výuka probíhá v prostorách Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Výuka bude zajišťována akademickými pracovníky Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a odbornými pracovníky spolku Péče o duševní zdraví, z. s. a QUIP, z. ú.

Praktická výuka bude probíhat zejména ve spolupráci se spolkem Péče o duševní zdraví, z. s., respektive s jeho středisky v Hradci Králové, Chrudimi a v Pardubicích. Výuka bude probíhat v místě těchto středisek a v terénu:

Péče o duševní zdraví – středisko Hradec Králové

Péče o duševní zdraví – středisko Chrudim

Péče o duševní zdraví – středisko Pardubice

CENA KURZU

Teoretická výuka 9.500 Kč

Cenu za praktickou výuku určuje pracoviště, na kterém uchazeč plní praxi

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Počet účastníků pro otevření certifikovaného kurzu je 15.

Do kurzu budou zařazeni zájemci dle pořadí zaslaných přihlášek.

 

 

 

Lektoři: 

Odborný garant: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.

Odborný garant praktické části: MUDr. Petr Hejzlar